OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE NR 39 "POD TOPOLAMI"

Przedszkole Nr 39 "Pod Topolami"
ul. Dorycka 1
01-947 Warszawa

 

tel  22-835-08-09

 

CZERWIEC U TYGRYSKÓW

MAJ U TYGRYSKÓW

Rozwijanie mowy w toku ćwiczeń i zabaw językowych oraz stwarzania okazji do wypowiadania się, formułowania dłuższych wypowiedzi

Tworzenie warunków do dbania o własne zdrowie poprzez ćwiczenia gimnastyczne z elementami profilaktyki wad postawy

Rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego

Rozwijanie umiejętności matematycznych w zakresie liczenia

Kształtowanie odporności emocjonalnej, zachęcanie do pokonywania trudności

Rozwijanie świadomości zdrowotnej, kształtowanie zachowań prozdrowotnych

Rozbudzanie zainteresowania przyrodą, ekosystemem łąki, cyklem rozwojowym owadów

Zachęcanie do samodzielności w pracach użytecznych (prace ogrodnicze, uprawa roślin)

Stwarzanie warunków do podejmowania samodzielnej aktywności poznawczej i badawczej

Rozwijanie intuicji matematycznych w zakresie orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni, dokonywania pomiarów długości różnymi sposobami

Rozwijanie myślenia operacyjnego poprzez zabawy z programowaniem

Ćwiczenie sprawności fizycznej, koordynacji, gibkości, zwinności i szybkości

Rozbudzanie zainteresowania otaczającym światem

Organizowanie sytuacji edukacyjnych pozwalających na nabywanie nowej wiedzy i doświadczeń dotyczących zwierząt i środowisk przyrodniczych

Kształtowanie odporności emocjonalnej, zachęcanie do pokonywania trudności

Rozwijanie postawy twórczej podczas wykonywania prac plastycznych

Kształtowanie poczucia przynależności do rodziny, zachęcanie do okazywania szacunku swoim najbliższym

Kształtowanie umiejętności matematycznych w zakresie orientacji w przestrzeni, określaniu kierunków oraz schemacie ciała, szacowania, nazywania figur geometrycznych

Integrowanie grupy podczas zabaw muzyczno-ruchowych

Rozwijanie kompetencji językowych, umiejętności formułowania zdań, dłuższych wypowiedzi, składania życzeń

Kształtowanie rozwoju emocjonalnego, rozwijanie empatii

Kształtowanie prawidłowych postaw społecznych, tolerancji wobec innych

Integrowanie grupy, budowanie pozytywnych relacji

Stwarzanie warunków do werbalnego i niewerbalnego wyrażania swojego rozumienia świata

Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, stwarzanie okazji do bezpośredniej obserwacji otoczenia i zjawisk meteorologicznych

KWIECIEŃ U TYGRYSKÓW

Rozbudzanie zainteresowania przyrodą, zmianami w niej zachodzącymi wiosną

Zachęcanie do samodzielności w pracach użytecznych (prace ogrodnicze, uprawa roślin)

Rozwijanie słuchu muzycznego i fonematycznego w toku zabawa słuchowych i muzycznych

Rozwijanie intuicji matematycznych w zakresie orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni, dokonywania pomiarów długości różnymi sposobami.

Rozwijanie myślenia operacyjnego poprzez zabawy z programowaniem

Ćwiczenie sprawności fizycznej, koordynacji, gibkości, zwinności i szybkości

Integrowanie grupy, rozwijanie umiejętności współdziałania i współpracy

Organizowanie sytuacji edukacyjnych dotyczących poznawania tradycji związanych ze świętami Wielkiej Nocy

Budowanie tożsamości narodowej

Rozwijanie postawy badawczej, stwarzanie okazji do samodzielnego doświadczania w toku zabaw z materiałem naturalnym, podczas bezpośredniego obcowania z przyrodą

Rozwijanie motoryki małej i sprawności manualnej w toku zabaw plastyczno- technicznych

Doskonalenie motoryki dużej, koordynacji ruchowej, wzrokowo- ruchowej

Kształtowanie umiejętności matematycznych w zakresie liczenia, porównywania długości, mierzenia różnymi sposobami

Organizowanie zabaw rozwijających myślenie symboliczne, kształtujących umiejętność odczytywania symboli, kodowania i dekodowania informacji

Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych: umiejętności opisywania, wypowiadania się na określony temat, wyrażania swojego rozumienia świata niewerbalnie

Integrowanie grupy podczas zabaw muzyczno-ruchowych

Rozwijanie postawy twórczej

Stwarzanie okazji do budowania relacji rówieśniczych, więzi rodzinnych, wspomaganie rozwoju emocjonalnego

Kształtowanie umiejętności samoobsługowych i nawyków higienicznych

Rozbudzanie zainteresowania otaczającym światem

Kształtowanie postawy badawczej i samodzielności w zdobywaniu wiedzy

Organizowanie sytuacji sprzyjających podejmowaniu zabaw tematycznych dotyczących wsi, zwierząt gospodarskich oraz pracy rolnika

Budowanie tożsamości narodowej

Wzbogacanie wiedzy dotyczącej ojczyzny, poznawanie symboli narodowych

Doskonalenie umiejętności przedstawiania się

Stwarzanie okazji do wspólnego muzykowania, śpiewania pieśni patriotycznych, ludowych

Stwarzanie okazji po podejmowania aktywności twórczej, wrażania emocji i swojego rozumienia świata w sposób niewerbalny

Rozwijanie kompetencji i intuicji matematycznych w zakresie liczenia, porównywania długości, orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni, przekładania reprezentacji

Rozwijanie sprawności językowej, pamięci, słuchu fonematycznego

MARZEC U TYGRYSKÓW

Rozwijanie postawy badawczej, stwarzanie okazji do samodzielnego wykonywania zadań w przypadku korzystania z innych źródeł muzyki

Organizowanie sytuacji zabawowych wzbogacających wiedzę i umiejętności z zakresu edukacji edukacyjnej

Rozwijanie motorów sprawności i sprawności manualnej

Doskonalenie międzynarodowych i motoryki dużej w doku muzyczno-ruchowych

Rozwijanie uzdolnień i mocy twórczego poprzez zabawę umuzykalniające

Rozwijanie postawy badawczej, stwarzanie okazji wielozmysłowego poznawania materiałów do materiałów, faktur

Rozwijanie motorów produkcji i sprawności manualnej w toku konstrukcyjnych konstrukcyjnych, manipulacyjnych, plastyczno-technicznych, rozwijanie potencjału twórczego

Stymulowanie rozwoju inteligencji wizualno-przestrzennej i matematyczno-logicznej

Znakowanie wystawców poprzez wystawę ruchową, muzyczne i parateatralne

Kształtowanie umiejętności samoobsługowych i nawyków higienicznych

Kształtowanie umiejętności matematycznych w zakresie liczenia, określania relacji przestrzennych, układania rytmów, dokonywania pomiaru odległości

Rozwijanie kompetencji językowych w zakresie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi, rozwiązywania zagadek, wzbogacanie słownictwa

Kształtowanie kompetencji społecznych, wspomaganie rozwoju emocjonalnego

Rozbudzanie zainteresowania przyrodą, określanie zmian zachodzących w przyrodzie wiosną, charakterystycznych zjawisk pogodowych

Kształtowanie odpowiedzialności za rośliny hodowane w sali i ogrodzie przedszkolnym

Kształtowanie samodzielności w pracach użytecznych, aktywności poznawczej i badawczej

Rozwijanie motoryki małej i sprawności manualnej w toku działań plastyczno- technicznych oraz manipulacyjnych z wykorzystaniem materiału przyrodniczego, klocków

Doskonalenie sprawności ruchowej i właściwe, właściwe działanie w urzeczywistnieniu

Rozwijanie kompetencji językowych, myślenia przyczynowo- skutkowego

Kształtowanie umiejętności układania historyjek obrazkowych (chronologia)

Nie zmienia się zachodzących w przyrodzie lub określanych zjawisk pogodowych

Organizowanie sytuacji edukacyjnej dotyczące kontynuacji dostępnych przez dorosłych - ogrodnik

Kształtowanie kompetencji matematycznych w zakresie agregacji, układanie rytmów, układanie zespołów, sortowanie w przestrzeni i czasowym czasie,

Organizowanie sytuacji edukacyjnej dotyczącej życia i zwyczajów kotów i innych zwierząt

Rozwijanie empatii w stosunku do zwierząt

 

 

 

 

 

misie
pszczolki
tygryski
żabki
krasnale
motylki

Linki

  

    

 


 

                  

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.